KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak tarafınıza yönlendirdiğimiz bu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi ile kişisel veri sahiplerine tanınan başvuru hakkını kolaylıkla kullanabilmeniz için gereken tüm unsurları kapsamaktadır. Bu nedenle kişisel verilerinizle ilgili başvuru hakkınızı kullanırken bu formun çıktısını alarak doldurmanızı ve formun sonunda belirtilen yöntemlerden biriyle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

1) BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ad:

Soyad:

T.C. Kimlik:

Tel Numarası:

E-posta:

Adres:

2) LÜTFEN TARAFIMIZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ:

  ) Müşteri     )Ziyaretçi      ) İş Ortağı      ) Tedarikçi      ) Hizmet Alan

  ) Diğer

Daha önce bir iş ilişkiniz mevcutsa;

  ) Eski Çalışan       ) Çalışan Adayı       ) Diğer 

Birim:

Konu:

Tarafımıza iş başvurusu yaptığınız tarih:

Diğer:

3) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Lütfen hangi konularda bilgi talep ediyorsanız yanındaki kutucuğu işaretleyiniz.

(  ) Tarafınız nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?

( ) Tarafınız nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.

( ) Tarafınız nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun yürütülüp yürütülmediği konusunda bilgi talep ediyorum.

(  ) Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu?

Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin;

(  ) Silinmesini,

(  ) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum,

( ) Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum,

(  ) Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum,

4) LÜTFEN KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ: (Lütfen, varsa talebinizi destekler nitelikteki bilgi ve belgeleri de tarafımıza iletiniz.)

Açıklama;

5) BAŞVURU SONUCU BİLGİLENDİRME YÖNTEMİ (Lütfen yanıtın tarafınıza iletilme yöntemini seçiniz):

( ) Adresime gönderilmesini istiyorum.

( ) E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

( ) Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

6) BAŞVURU FORMU’NUN İLETİLECEĞİ YÖNTEMLER:

Tarafımıza şahsen başvuru yaparak, ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile ATIFBEY MAH. 67 SOK. NO: 45/10 GAZİEMİR – İZMİR adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak veya;

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanmak suretiyle ve e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılıp  [email protected]  KEP adresine göndererek talebinizi iletebilirsiniz.

Eğer başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir resmi vekaletname) başvurunun ekinde gönderiniz.

I. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI

• Başvuru Hakkının Kapsamı

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki hallerin KVK Kanunu’nun kapsamında olmaması sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmamaktadır:

(1) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

(2) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

(3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

(4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmamaktadır:

(1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

(2) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

(3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

(4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

II. BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini tarafımıza yazılı olarak (ıslak imzalı olarak ya da ıslak imza yerine geçen e-imzalı olarak) ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletmeleri durumunda, veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca, talebin niteliğine göre tarafımıza ulaştıktan sonra en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır.

Verilerin güvenliğini sağlama amacıyla, tarafımızca, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edilebilecektir. Ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili olarak kendisine soru yöneltilebilir.

**********************************************************************************

TÜM BAŞVURU SAHİPLERİNİN BU KISMI DOLDURMASI GEREKMEKTEDİR

İşbu başvuru formunda tarafımca belirtilen tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan eder; KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti için ek bilgi ve evrak (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkının bulunduğunu kabul ederim.

Kişisel Veri Sahibinin / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişinin

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: