VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

AMAÇ

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası, KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ nin gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.; Stratejik Planda belirlenen misyon, vizyon ve temel ilkeler doğrultusunda; Kurum çalışanları, çalışan adayları, tedarikçiler, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir.

Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

KAPSAM

KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ nin sahip olduğu ya da KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

 

SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI

KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, aşağıda listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

Elektronik Ortamlar:

 • Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veri tabanı, web, dosya paylaşım, vb.)
 • Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, ERP vb.)
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.)
 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
 • İhtiyaç halinde PDKS araçları 

Elektronik Olmayan Ortamlar:

 • Kâğıt,
 • Manuel veri kayıt sistemleri (anketler, basılı formlar vb.)
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar,

SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

Saklamaya İlişkin Açıklamalar

Kanunun 3’üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4’üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6’ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.

Buna göre, faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler 

Kurumda, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. 

Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar;

 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek,
 • Ticari iş ve operasyonel faaliyetlerini yürütmek,
 • Pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlini yürütmek,
 • Kurumsal iletişimi sağlamak,
 • Kurum güvenliğini sağlamak,
 • İş geliştirme kapsamında lazım olursa istatistiksel çalışmalar yapabilmek,
 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek,
 • VERBİS kapsamında, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu temsilcileri ve veri işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göre düzenlemek ve gerekmesi halinde güncellemek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak,
 • Yasal raporlamalar yapmak,
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü yerine getirmek,

İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kabul edilmesi,
 • KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ nin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması durumlarında, KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re ’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12’nci maddesiyle Kanunun 6’ncı maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler ve mümkün olan imkanlar çerçevesinde KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

Bu kapsamda KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından alınan mevcut teknik ve idari tedbirler “KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” metninde detaylı olarak belirtilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından re’ sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

Fiziksel Olarak Yok Etme:

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

Yazılımdan Güvenli Olarak Silme:

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme:

KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Şirketimiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak, anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından Politikada düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır.

KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından gerektiğinde kullanılabilecek olan anonimleştirme teknikleri şöyledir;

 • Maskeleme:

Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

 • Toplulaştırma:

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

 • Veri Türetme:

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

 • Veri Karma:

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak saklama ve imha süreleri;

Veri Kategorisi

Veri Saklama Süresi

1-Kimlik

Yıl          -          10 Yıl

2-İletişim

Yıl          -          10 Yıl

4-Özlük

Yıl          -          10 Yıl

5-Hukuki İşlem

Yıl          -          10 Yıl

6-Müşteri İşlem

Yıl          -          10 Yıl

10-Finans

Yıl          -          10 Yıl

11-Mesleki Deneyim

Yıl          -          10 Yıl

13-Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Yıl          -          10 Yıl

16-Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Yıl          -          10 Yıl

21-Sağlık Bilgileri

Yıl          -          10 Yıl

23-Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Yıl          -          10 Yıl

Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’ sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi Yönetim tarafından usulüne uygun görevlendirilen kişiler tarafından yerine getirilir.

PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince KAAN DEMİR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., periyodik imha süresini 1 yıl olarak belirlemiştir. Buna göre her yıl Aralık ayında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da Yönetim Kurulu dosyasında saklanır.

POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Politika, imza tarihinde yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politikanın ıslak imzalı eski nüshaları Yönetim Kurulu tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile Yönetim Kurulu tarafından saklanır.